Data ja tiedolla johtamisen hyödyt

Tiedolla johtaminen on lisääntynyt organisaatioissa digitalisaation ja teknologian kehittymisen myötä. Datasta voidaan hyötyä, kun laadukasta ja oikeaa tietoa osataan pitkäjänteisesti kerätä sekä soveltaa. Tässä blogissa käymme läpi mitkä ovat tiedolla johtamisen merkittävimpiä hyötyjä.

Mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa?

Tiedolla johtaminen tarkoittaa tiedon järjestelmällisen analysoinnin hyödyntämistä osana päätöksentekoa. Käytännössä tiedolla johtaminen auttaa tekemään päätöksiä aidon faktatiedon pohjalta, eikä arvailun tai “mututuntuman” varassa.

Tiedolla johtaminen koostuu kahdesta pääkohdasta, joista ensimmäinen osa pitää sisällään tiedon tuottamisen, hallinnan, säilyttämisen sekä analysoinnin. Jälkimmäinen osa rakentuu tiedon hyödyntämisestä, kyvykkyydestä johtaa ja soveltaa kerättyä tietoa osana johtamis- ja päätöksentekoprosessia.  

Tiedolla johtaminen edellyttää:

  1. Dataa. Kaiken kulmakivenä on data, joka on edellytys tiedolla johtamiselle. Liiketoiminnan kannalta laadukkaan ja hyödynnettävissä olevan tiedon saaminen on oleellista, joka onnistuu datan avulla. Dataa kerätään esimerkiksi tuotannon prosesseista suoraan tehtaan linjastoilta anturien avulla.
  2. Työkaluja ja teknologiaa tiedon keräämiseen. Teknologiat mahdollistavat datan hyödyntämisen. Data itsessään on aluksi vain iso massa erilaisia lukuja. Vasta, kun data valjastetaan tiedoksi teknologiaa käyttäen – tieto ja löydökset nousevat todelliseen arvoonsa. Kun ne vielä esitetään visuaalisesti laajasta tietomassasta, voidaan tätä tietoa todella hyödyntää.
  3. Kyvykkyyttä tiedon hyödyntämiseen. Tiedon hyödyntäminen vaatii analysoinnin osaamista ja oikeiden menetelmien käyttämistä tiedon eteenpäin viestimiseksi. Itsessään tieto ei ratkaise liiketoiminnan ongelmia, vaan se antaa avaimet liiketoiminnan kehityskohteisiin.
  4. Johtamista. Taitoa motivoida henkilöstöä, soveltaa ja tuoda tietoa ohjaamaan ja tukemaan toimintaa. 

Tiedolla johtamisen hyödyt

Kannattavuuden parantaminen

Datan avulla voidaan hallita kustannuksia ja kohdentaa resursseja oikea-aikaisesti. Kannattavuutta voidaan seurata tunnistamalla poikkeamia ja resurssien epätasaista jakautumista. Esimerkiksi hitaan prosessin syyt voidaan tunnistaa datan avulla, ja näin ollen päästä niihin käsiksi. Tiedon avulla tiiminvetäjä voi lisätä resursseja tarvittaviin kohteisiin ja varmistaa, että oikeassa prosessissa on aina riittävästi henkilöstöä. 

Useiden prosessien kuormitusta voi olla hankala ennustaa. Datan avulla voidaan kuitenkin tunnistaa esimerkiksi ruuhkapiikit tai eniten työllistävät tehtävät. Näiden tunnistaminen auttaa varmistamaan, että tehtäviä on suorittamassa riittävästi henkilöstöä. Lisäksi tieto tukee liiketoiminnan kehittämistä, kun datan avulla voidaan tunnistaa toistuvat tukipyynnöt.

Prosessien tehostaminen

Tietoa tarvitaan ohjaamaan ja kehittämään eri prosesseja oikeaan suuntaan.  Datalla on suuri rooli liiketoimintaprosessien tarkkailussa, kontekstiin sitomisessa sekä liiketoiminnan analysoinnissa. Data voi esimerkiksi määrittää, mitä liiketoimintaprosessi todellisuudessa tekee tai miten toiminta kytkeytyy tukitoimintoihin. Liiketoimintaprosesseja voidaan tehostaa analysoimalla niitä ja niiden sisältämää dataa erilaisten teknologioiden avulla.

Erityisen tärkeä prosessienhallinnan näkökulmasta on niiden käyttäytymisen ennustaminen. Prosesseja voidaan ennustaa hyödyntämällä edellisten prosessien datakertymää. Kehittyneen analytiikan avulla voidaan ennustaa prosessien lopputulosta ja eri prosessien osien välisiä suhteita. 

Prosesseja voidaan tehostaa muun muassa tiedon automaattisella käsittelyllä ja seurannalla. Myös prosessien virtaviivaistaminen ja optimoiminen on datan avulla mahdollista.

Myyntiprosessien tehostaminen datan avulla

Myyntijohtajalla on hyvä olla oleelliset tiedot asiakkaista, myyjistä, tuoteryhmistä, myyntialueista sekä myynnin toimenpiteistä, jotta mittarit ja tavoitteet voidaan asettaa liiketoiminnan mukaisesti. Läpinäkyvän tiedon avulla myyntitiimin on helpompi ymmärtää mihin toimenpiteisiin kannattaa panostaa haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Myynti- ja asiakasdataa sekä asiakaskokemustietoa voidaan hyödyntää lisäksi uusasiakashankinnassa ja lisämyynnissä. Tiedon avulla voidaan löytää asiakkuuksien ja myynninhallinnan kipupisteitä ja vahvuusalueita. Näiden pohjalta on mahdollista kehittää uusia toimintatapoja, -malleja ja mittaristoja sekä käyttää kerättyä tietoa johtamisen tukemiseen.

Markkinointiprosessien tehostaminen datan avulla

Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus tarvitsee tietoa rinnalleen. Markkinoinnin toimenpiteiden tuloksia voidaan arvioida oikeiden mittareiden avulla. Parhaidenkaan toimenpiteiden vaikutuksista ei voi olla varma, jos niille ei ole asetettu oikeita avainmittareita. 

Kun markkinointia halutaan kehittää, vaaditaan ymmärrys siitä mikä toimii ja miksi. Tiedon avulla voidaan tunnistaa parhaiten tuottavia markkinointikanavia sekä potentiaalisia kohderyhmiä, joihin markkinoinnin panostukset kannattaa suunnata. 

Markkinoinnista saatua tietoa voidaan hyödyntää koko liiketoiminnan tukena. Eri tietolähteistä kerätyn ja yhdistetyn datan avulla rakennetaan markkinoinnin tilanteesta ja tulevaisuudesta kokonaiskuva, jota hyödyntää oikean suunnan valitsemiseen. Kun mittarit on valittu pohjautuen oikeaan tietoon voidaan saada tuloksia, joilla on aidosti merkitystä markkinoinnin tavoitteiden kannalta.

Kulujen pienentäminen

Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä on tärkeää, että yrityksen resurssit kohdennetaan sinne, missä niitä tarvitaan. Tieto tuo näkyville eri kuluerissä tapahtuneet muutokset, jolloin voidaan suunnata toimenpiteet oikeisiin paikkoihin. Lisäksi tiedon avulla voidaan parantaa työtyytyväisyyttä arvioimalla sopivaa työkuormaa, ennustaa esimerkiksi palveluntarvetta ja henkilöstön riittävyyttä. Lisäksi vaikuttavuuden mittaaminen paranee ja tieto voidaan jakaa myös luotettavasti sidosryhmien kesken.

Päätöksenteon parantaminen

Päätöksenteko on helpottunut digitalisoitumisen myötä, kun päätösten perustana voidaan käyttää mututuntuman sijaan dataan pohjautuvaa tietoa. Globaalissa maailmassa yritysten kilpailukykyä mitataan jatkuvasti. Kilpailussa pärjäämiseen tarvitaan johtamiseen ajantasaista tietoa. 

Nykypäivän automaatio työkalut tarjoavat olennaisen datan nopeasti ja helposti. Oikea-aikainen tieto nopeuttaa prosessien läpiviemistä ja automaattiset analyysit mahdollistavat päätöksenteon nopeillakin sykleillä. Tiedolla voidaan lisäksi syventää ymmärrystä liiketoiminnassa tapahtuvissa muutoksissa.

Parhaimmassa tapauksessa liiketoimintatiedon hallinta tukee päätöksentekoa proaktiivisesti antamalla ennakkovaroituksia liiketoimintatiedon tapahtumista ja niiden vaikutuksista organisaatioon. Tämä mahdollistaa parempien päätösten tekemisen ja menestyksellisemmän liiketoiminnan.

Dyme X tiedolla johtaminen "mutu faktaksi"

Dyme tarjoaa apua tiedolla johtamisen aloittamiseen aina lähtökuopista kovan tason kehitykseen saakka. Valjastamme datasta tietoa, joka parantaa ymmärrystä yrityksesi eri prosessien kehityskohteista. Kun mutu muutetaan faktaksi – käsissäsi olevaa tietoa hyödyntämällä voidaan tehdä perustellusti liiketoiminnan ratkaisuja ja luoda lisäarvoa. Tuloksena tehokkaammat prosessit, parempaa laatua sekä pienempiä kustannuksia. 

Dymen tiedolla johtamisen palveluita ovat mm. tiedonkeruu, tiedon analysointi ja visualisointi. Teknisen toteutuksen lisäksi annamme kokemuksemme pohjalta aitoja näkemyksiä sekä olemme apunasi aina viestin päässä.

Tiedolla tehdään parempaa bisnestä.

Honkajoki Oy referenssi

REFERENSSIT

Honkajoki Oy on Suomen johtava eläinperäisten sivutuotteiden käsittelijä ja jalostaja. Lue blogista kuinka Honkajoki Oy johtaa tuotannon ja logistiikan prosessejaan tiedolla, heille tekemämme pilvi-järjestelmän avulla.

Voimmeko olla avuksi?

Mitä mielessä? Vuosien kokemuksestamme voi olla apua tarpeeseenne.

Tutustu palveluihimme

Serverless

Palvelimeton arkkitehtuuri

Katso lisää

Uusi koti softalle

Softan ylläpito ja kehitys

Katso lisää

Ohjelmisto­palvelu

Ratkaisuja liiketoimintaan liittyviin haasteisiin ohjelmistoratkaisujen keinoin.

Katso lisää